La Asociació Europea d’Atletisme, ens ha evaluat en un total de 54 categories i ens ha donat la seua més alta classificació, les 5 estreles.

La carrera garanteix un ampli nivell de seguretat i gran qualitat de serveis per a una carrera amb un nombre significatiu de corredors/as.

EUROPEAN ATHLETICS: Marc normatiu en matèria de seguretat i qualitat per a carreres en ruta.